NOKUT rapport: Praksis i fremragende miljøer

NOKUT – Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen – har publisert den rapporten “Praksis i fremragende miljøer – Innblikk i arbeidet med praksis i tre Sentre for fremragende utdanning“.

Sammendrag
Praksis har kommet på dagsorden etter at økt arbeidslivsrelevans for høyere utdanning ble et tydelig ønske fra politikere og andre samfunnsaktører. Praksis er ofte sett som en del av løsningen på den opplevde eller faktiske mangelen på arbeidslivsrelevans. Dette til tross for de mange utfordringene med kvalitet og kvalitetssikring de fagene med lang tradisjon for praksis opplever.
I denne rapporten får vi innblikk i hvordan tre Sentre for fremragende utdanning (SFU-er), bioCEED, CEMPE og ProTed, har arbeidet med praksis og erfaringene deres. Praksis benyttes som læringsform, læringsarena og kunnskap som er knyttet til sentrenes ulike disipliner, kulturer og rammer. De nærmer seg arbeidslivsrelevans og praksis i lys av sin faglig kontekst og den kunnskapen de ønsker studenten skal ta del i (…).

 
Denne rapporten er en del av Operasjon praksis, et NOKUT prosjekt der målet er å samle, systematisere og dele kunnskap om praksis i høyere utdanning.

Leave a Reply