Announcement of office as student representative on bioCEED – Centre for Excellence in Biology Education

bioCEED is seeking a new student representative from UiB.

bioCEED is a Centre of Excellence in Education (SFU) in the field of biology and is a collaboration between Department of Biology at University of Bergen, Arctic Biology at the University Centre at Svalbard (UNIS), the Higher Education Research Unit at University of Bergen and the Institute of Marine Research. bioCEED is funded by NOKUT and the partner institutions.  The overarching aim of the SFU arrangement is to contribute to the development of excellent quality in higher education.

bioCEED will work to develop innovative and excellent teaching in biology. Key points in the bioCEED plans are:

 • Give students knowledge and experience through linking theoretical knowledge to practical skills and tasks with societal relevance. E.g. by offering internship in research, management and industry.
 • Activate and engage students and teachers in the learning process, and develop new learning and assessment methods
 • Document, do research on, and spread knowledge of biology teaching and learning

UiB has two student representatives that cooperate with two student representatives at UNIS. The student representatives represent the students in bioCEEDs Steering Group and Board. Representatives are appointed for one year (with option for longer appointment).


Who is eligible to apply?

– You are a student at BIO or MBI
– You are engaged in education and the development of teaching and learning
– You are active in the student community and have a good network of contacts among students
– Experience in student organizations, boards, councils or working groups is an advantage
– Experience as a teaching assistant or similar is an advantage


Responsibilities:

– Represent the students bioCEEDs Steering group (and Board if applicable), and bioCEED activities
– Be a contact point between bioCEED and students
– Contribute to bioCEED activities and outreach
– Lead the student driven project biORAKEL, and contribute to other bioCEED projects

Application: Write a short text about yourself and your education and experience. Why do you want to be a student representative in bioCEED, and what will be your contribution?  Deadline : 1st December 2017. Send application by e-mail to: oddfrid.forland@uib.no marked Application student representative bioCEED.

More information: Centre leader Vigdis Vandvik, current BIO student representatives Ragnhild Gya and Mari Vold Bjordal or coordinator Oddfrid Førland.

Utlysing av verv som studentrepresentant i bioCEED – senter for fremragende utdanning i biologi

bioCEED søker en ny studentrepresentant fra UiB.

bioCEED er et Senter for fremragende utdanning (SFU) i fagområdet biologi og er et samarbeid mellom Institutt for biologi (BIO) ved UIB, Avdeling for arktisk biologi ved UNIS, Seksjon for Universitetspedagogikk ved UIB og Havforskningsinstituttet. bioCEED er finansiert av Kunnskaps-departementet og partnerne. SFU-ordningens fremste formål er å fremme kvalitet i høyere utdanning.

bioCEED skal arbeide for å utvikle innovativ og fremragende undervisning i biologi. Sentrale punkt i planene er:

 • Gi studenter brei kunnskap og erfaring gjennom å knytte den teoretiske kunnskapen til de praktiske ferdighetene og samfunnsrelevante oppgaver. Blant annet ved å tilby utplassering i forskning, forvaltning og næringsliv.
 • Aktivisere og engasjere studenter og undervisere i læringsprosessen, og utvikle nye læringsmetoder
 • Dokumentere, forske på og spre kunnskap om biologiundervisning

UiB har to studentrepresentanter som samarbeider med to studentrepresentanter ved UNIS. Studentrepresentantene representerer også studentene i bioCEEDs styringsgruppe og Styre.
Vervet er i utgangspunktet med et års varighet fra oppnevning.

Hvem er kvalifisert for å søke?
Du er student ved BIO eller MBI
Du er engasjert i utdanningskvalitet og utvikling av undervisning
Du er aktiv i studentmiljøet og har et godt kontaktnett blant studentene
Erfaring fra studentorganisasjoner, styrer, råd eller arbeidsgrupper er en fordel
Erfaring som undervisningsassistent o.l. er en fordel

Arbeidsoppgaver:
Representere studentene i bioCEEDs styringsgruppe og i bioCEED sine aktiviteter
Være kontaktledd mellom bioCEED og studentene
Bidra i bioCEED-aktiviteter og formidling av bioCEEDs arbeid
– Lede det studentdrevne prosjektet biORAKEL, og bidra inn i andre bioCEED-prosjekter

Søknad:
Skriv litt om deg selv og din utdanning og erfaring. Hvorfor ønsker du å være studentrepresentant og hva kan du bidra med? Frist: 1. desember 2017. Søknad sendes på e-post til: oddfrid.forland@uib.no og merkes Søknad studentverv bioCEED.

Mer informasjon:
Kontakt senterleder Vigdis Vandvik (vigdis.vandvik@uib.no), koordinator Oddfrid Førland (oddfrid.forland@uib.no, 55 58 22 24) eller sittende studentrepresentanter fra BIO Ragnhild Gya (ragnhild.gya@student.uib.no) og Mari Vold Bjordal (mbj019@student.uib.no).

bioCEED’s mid-term evaluation goes Open Science!

Inspired by MatRiC, bioCEED has collected the midterm evaluation documents in a short annotated overview here, as seen through the lens of various documents produced by NOKUT, the evaluation committee, and bioCEED:

 1. The template for the self-evaluation, by NOKUT Jan 20th
 2. bioCEED’s self-evaluation, delivered on April 3rd
 3. Feedback to bioCEED from the evaluation panel, received on 30th May 2017.
 4. bioCEED’s replies to the panel’s requests for additional information, 10th May 2017.
 5. The programme for the site visit 16th May 2017, by NOKUT 07th April 2017.
 6. Data from Studiebarometeret and DBH provided by NOKUT to the Evaluation Panel in connection with Site Visit 16th May 2017.
 7. Panels with informants to be interviewed by Evaluation Panel at site visit 16th May 2017.
 8. Panel briefing document from bioCEED, 11th May 2017.
 9. bioCEED short presentation at site visit 16th May 2017.
 10. Evaluation Panel report following site visit, received on 29th June 2017.
 11. Final Action Plan Structure, by NOKUT 4th July 2017.
 12. bioCEED Action Plan Draft, 1st September 2017.
 13. Evaluation Panel feedback on action plan draft, received on 11th September 2017.
 14. bioCEED reply to Evaluation panel on the feedback on action plan draft, 28th September 2017.
 15. bioCEED Action Plan Phase 2, 28th September 2017.

You can also read more about our way forward in the Newsletter.

The bioCEED team is very grateful to everyone who has contributed to the mid-term evaluation process, especially the bioCEED Board and Advisory Board and our host institutions and departments.

 

NOKUT-frokost hos Universitetet i Bergen: Meritteringsordninger i utdanning

Tid: 8.00-9.30 (frokost serveres fra klokken 7.30)
Sted: Universitetets aula, Museplassen 3, Bergen

Et av de viktigste budskapene i Kvalitetsmeldingen er at utdanning og undervisning skal få høyere status ved universitetene og høyskolene. Merittering er et av forslagene som skal bidra til dette. Dette innebærer å belønne og la utdanningsoppgaver telle mer ved ansettelser og opprykk.

NOKUT har lenge vært positive til merittering, og flere institusjoner har allerede sett på systemer for å merittere og belønne de gode underviserne.

Vi ser nærmere på forslagene og spør:

Hvilke virkemidler tas i bruk i de ulike forslagene? Hva skal til for at dette skal fungere?
Hvilke styrker og svakheter har ordningene, og hva skal til for å få til en nasjonal ordning?

Til frokost kommer blant andre:

Ole-Jacob Skodvin, analysedirektør i NOKUT
Oddrun Samdal, viserektor for utdanning, Universitetet i Bergen (UiB)
Reidar Lyng, førsteamanuensis Universitetspedagogikk Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU). Medlem i arbeidsgruppen som har lagt frem forslag til meritteringssystem ved NTNU og UiT.
Mathias Fischer, kommentator i Bergens Tidene og student ved UiB
Iver Bragelien, førsteamanuensis, Institutt for foretaksøkonomi, Norges Handelshøyskole. Ekspert på økonomisk styring, motivasjon og økonomiske insentiver.
Silje Mæland, førsteamanuensis, Institutt for ergo/fysio/radio, Høgskulen på Vestlandet

Frokosten blir strømmet på nettsidene til NOKUT.

Jeg vil melde meg på

Påmeldingsfrist: 24. mars

Student meeting – Gender matters!

bioCEED’s student representatives at UiB are hosting together with Studentersamfunnet a meeting about unequal participation between genders in the lecture halls and in meetings. For this occasion, we have invited Sehoya Cotner and Cissy Ballen from the University of Minnesota, and Ole-Petter Moe Hansen from the Norwegian School of Economics in Bergen to present the interesting results from their gender studies related to higher education.

Where: Auditorium “Egget”, the Student Centre – UiB, Bergen

When: March 27th, 16:15-18:00

The future of fisheries education

Welcome to FØH (Fisheries Ecology and Aquaculture) Journal Club, which this month will focus on the recent special issue in American Fisheries Society journal Fisheries, where they review where the future of education in this field. The purpose is to reflect on some of the perspectives in this special issue and discuss these points in light of our own teaching.
This jounal club meeting is arranged in collaboration with bioCEED.

 

Time and place: Friday 25 November at 13:00, in meeting room Store Puddefjorden (B-blokk, 5 et. Biologen)